Unidade 7. Actividades do sector primario. O espazo rural e pesqueiro